Referat fra

Ordinær Generalforsamling Knebel Vandværk torsdag den 30. marts 2017.

Deltagere: 35 fremmødte, incl. 5 bestyrelsesmedlemmer. Start kl 19.30.

Add 1. Knud Sørensen blev valgt.

Add 2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Niels Wermuth. Der var spørgsmål om  nedlægning af brandhaner.  Der er planer om at alle brandhaner bliver nedlagt, undtaget er brandhanen på Havbovej. Beretningen blev herefter godkendt.

Add 3. John Kristensen fremlagde regnskabet for 2016.  Vandspillet er helt normalt i forhold til andre vandværker.  Regnskabet blev herefter godkendt.

Add. 4 John Kristensen fremlagde budget og takstblad for det kommende år.

Add. 5 Niels Wermuth. Carsten Holm og Kristian Villadsen blev genvalgt til bestyrelsen. Bjarne Svenningsen og Carsten Pedersen blev valgt til suppleanter.

Add 6. Knud Sørensen og Egon Pedersen blev valgt til revisor / bilagskontrol.

Add. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Add. 8. Der var spørgsmål omkring udskiftning af vandure. Vanduret skal udskiftes hver 6. år.

John Kristensen fremlagde den nye reviderede investerings plan.

2017: Opsætning af hegn omkring højdebeholder og boring 3. Ca. kr. 120.000

2018: Overdækning af nedgang til hus ved højdebeholder. Ca. kr. 25.000

2019: Udskiftning af vandure. Ca. kr. 200.000

2020: Etablering af nødforsyningsledning mellem Vrinners og Knebel Vandværker. Ca. kr. 100.000

Niels Wermuth afsluttede generalforsamlingen kl. 20.25.

Referat skrevet af Leif Jensen.