Referat 2018

Referat fra ordinær Generalforsamling.  På Mols Bjerge Feriecenter.

Den 15. Marts 2018.

Deltagere: Der var mødt 39 personer incl. 5 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden.

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.     Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

        På valg er: John Kristensen. Leif Jensen.

        Suppleanter på valg er: Bjarne Svenningsen.  Carsten Pedersen.

6.     Kritisk revisor/ bilagskontrol: På valg er Knud Sørensen. Egon Pedersen.

        Revisorsuppleant: På valg er Keld Jensen.

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Eventuelt.

  AD-1: Knud Sørensen blev valgt.

  AD-2: Niels Wermuth forelagde beretning for 2017.

 John fortalte at samtlige vandprøver er lagt på hjemmesiden.

 En beboer på Havbagervej mente at der var for lidt tryk på vandet, beboeren vil kontakte Jørgen Josiasen VVS.

Der var spørgsmål om hvad der var skyld i forureningen. Forureningen skyldes kun regnvand som trængte ind i boring 2.

Der var spørgsmål om hvorfor vi ikke var blevet sammenkoblet med Skellerup Vandværk. Der var for sent, da forureningen allerede var i ledningsnettet.

Der var spørgsmål til om den nye råvandsstation er isoleret.

Råvandsstationen er isoleret.

Der var spørgsmål til en nødforsyning et sted i byen, eventuelt en tankvogn, hvor der kunne hentes rent drikkevand i perioden med kogepåbud.

Formandsberetningen blev godkendt.

   AD-3: John forelagde regnskab for 2017.

Der var spørgsmål om de nye skatteregler også gælder for Knebel Vandværk. De nye skatteregler gælder ikke for Knebel Vandværk.

Der var spørgsmål omkring vandværkets forsikringer.

Regnskabet blev godkendt.

   AD-4: John forelagde budget for 2018.

En forbruger på Havbakken er glad for at der bliver monteret nye vandure.

Der var et spørgsmål omkring stigende vandafgifter.

Budget for 2018 blev godkendt

  AD-5:  John Kristensen og Leif Jensen genvalgt til bestyrelsen.

              Bjarne Svenningsen og Carsten Pedersen genvalgt til suppleanter.

  AD-6:   Knud Sørensen og Egon Pedersen genvalgt til kritisk revisor/bilagskontrol.

Keld Jensen genvalgt som revisorsuppleant.

AD-7:   Der var indsendt et forslag fra Jane Toubro omkring en SMS kæde eller mailliste til samtlige forbrugere i vandværket. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

AD-8: Eventuelt:  John fortalte om vandværkets hjemmeside, hvor man kan se resultater fra alle vandprøver.

Der var ros til bestyrelsen fra Erling Hald og Claus Rasmussen.

Kl. 20.35. Afsluttede Niels Wermuth generalforsamlingen.

Referat: Leif