Formandsberetning Knebel Vandværk

2016.

Året 2016 har budt på forskellige opbaver for bestyrelsen. I forbindelse med, at vi ønsker, at  der bliver sat hegn op omkring grunden ved højdebeholderen og en naboforpagter havde det med at brede sig ca. 150 kv.m. ind over vandværkets grund, blev vi i bestyrelsen enige om, at sætte landmåler på for at finde de korrekte skel. Dette medførte, at vanværket købte 200 kv.m. af kommunen, således at hegnet kunne se ordentlig ud og højdebeholderen nu ligger inde på vor grund.

Da NRGI har en transformator stående på grunden og nogle hegnsstolper skal nedgraves med hånkraft, har vi beslutttet at inhente et nyt tilbud på hegn omkring grunden.

Pumpehuset er blevet renoveret med nyt klinkegulv, således at det ser rigtig pånt ud.

Vandprøverne er stadig fine. Kimtallene er som de skal være og alle uønskede mineraler som jern, mangan etc. er mellem 10 og 100 gange lavere end det de må være. Der er ikke målelige spor af sprøjtemidler i vandet.

Vandværkets hjemmeside havde i 2016 ca. 9000 besøg. På denne side kan man finde alle relevante oplysninger.

På trods af at der nu er elektronisk aflæsning af vandforbruget fritager det ikke forbrugerne selv at holde øje med forbruget.

Der har været 14 nytilslutninger i 2016.

Til slut er der kun at sige, at der er oppumpet 35.657 kb.m. og udpumpet 33.650 kb.m. målt hos forbrugerne. Dette giver et vandspild på 5,6%. I dette vandspild er medregnet forbruget ved brandstationen, som vandværket er forpligtet til at levere gratis. Måske skulle der sættes en vandmåler på ved brandstationen for at undgå vrøvl med myndighederne hvis vandspildet bliver større end de lovlige 10%. Det har været tale om at nedlægge flere brandhaner i byen men vi har endnu ikke hørt nærmere fra respektive myndigheder.

Niels Wermuth.